Electricitat

  • Xarxes d’alta Tensió aèria i subterrània.
  • Estacions transformadores i subestacions.
  • Distribució de baixa tensió.
  • Instal·lació de cogeneració per subministrament d’electricitat.
  • Instal·lació d’enllumenat.
  • Quadres de potencia, control i sinòptics.
  • Electricitat industrial i comercial.